Kantoor Tilburg
Charles Stulemeijerweg 7
5026 RS Tilburg

T 013 4550935
E info@kdaccountants.nl
BTW NL 8592.259.14.B01

Kantoor Son
Ekkersrijt 2046
5692 BA Son

T 0499 460727

25
JUN
2020

Belangrijke update maatregelen coronavirus

Posted By :
Comments : Off

Nu de afgelopen tijd steeds meer duidelijk is geworden over het tweede noodpakket brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De financiële noodmaatregelen worden namelijk met vier maanden (dus tot en met 30 september) verlengd. Meer dan in het eerste noodpakket wordt daarbij ook gekeken naar de toekomst: het kabinet wil ondernemers de ruimte en mogelijkheid geven om de bedrijfsvoering alvast aan te passen aan de anderhalvemetereconomie. De verlenging van de NOW (tegemoetkoming in de loonkosten) is het meest in het nieuws geweest, en die komt hier dan ook als eerste aan bod.

Lees snel verder of klik door naar de 6 updates:

 1. De NOW wordt met vier maanden verlengd
 2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
 3. De Tozo-regeling wordt met vier maanden verlengd
 4. Crisispakket ‘NL leert door’
 5. TOFA: Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten
 6. Uitstel van betaling van belastingschulden

1. De NOW wordt met vier maanden verlengd

Vanaf 6 juli kan de tweede tranche van de NOW worden aangevraagd. Dan kan een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september gevraagd worden.
Op hoofdlijnen blijft de regeling hetzelfde, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de loonsom maart. De tegemoetkoming beloopt maximaal 90% van de loonsom en geldt voor een periode van vier maanden.
Voorwaarde is dat u te maken heeft met een omzetverlies van 20% of meer over een aaneengesloten periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als u de eerste tranche ook heeft aangevraagd, dient de periode van omzetdaling aan te sluiten op de periode die u in het eerste tijdvak heeft gekozen.
De opslag voor werkgeverslasten gaat van 30% naar 40%. Deze verruiming heeft ermee te maken dat veel werkgevers in juni vakantiegeld uitbetalen. Door deze opslag wordt dat makkelijker gemaakt, zo is de gedachte. Ook kunnen zo andere lasten dan alleen personeelslasten worden betaald.
Nieuw is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat werknemers voorbereid zijn op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Hoe deze precies wordt vormgegeven en gecontroleerd, is niet duidelijk. Ter ondersteuning hiervan komt een flankerend crisispakket onder de naam ‘NL leert door’ (zie onder 4).

Veel is gezegd en geschreven over twee nadere regels in de NOW: het verbod om dividend of bonussen uit te keren en de zogenaamde ‘ontslagboete’.
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de tweede tranche van de NOW over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Het verbod om bonussen uit te keren over 2020 ziet overigens alleen op de directie. Aan het overige personeel mogen bonussen wel worden uitbetaald. Voor een dga/bestuurder betekent dit dat in 2020 alleen het basissalaris kan worden uitbetaald.
In de eerste tranche was de zogeheten ‘ontslagboete’ opgenomen. Indien bij het UWV een verzoek werd gedaan om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen was geregeld dat bij de vaststelling van de subsidie een correctie wordt aangebracht. Het loon van de werknemer voor wie dit ontslag is aangevraagd, wordt verhoogd met 50% en vervolgens in mindering gebracht op de subsidie. Deze verhoging c.q. boete is aangepast. Als ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers wordt aangevraagd, zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd. Indien een akkoord is bereikt tussen de werkgever en belanghebbende vakbonden (of een andere vertegenwoordiging van werknemers of om mediation bij de Stichting van de Arbeid is gevraagd, zal deze korting toch niet worden opgelegd.
Belangrijk is dat dit niets afdoet aan het bestaande systeem van ontslagbescherming. De transitievergoeding, bijvoorbeeld, is dus nadrukkelijk niet van de baan.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Deze regeling vervangt binnenkort de TOGS (eenmalig € 4.000), die tot en met 26 juni aanstaande kan worden aangevraagd. Ook deze regeling zal uitgaan van SBI-codes: sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen ook voor de nieuwe regeling in aanmerking. Deze tegemoetkoming is, net als de TOGS, vrijgesteld van btw en inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting.
Ingangsvoorwaarde is een omzetverlies van minstens 30%. Hoe hoger dit omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de NOW.
Hoe de exacte berekening eruit zal zien, is nog niet te zeggen. Wel is inmiddels duidelijk dat deze per sector kan verschillen. Ook is duidelijk dat de tegemoetkoming maximaal € 50.000 zal bedragen.
Er is wel een adder onder het gras: de tegemoetkoming telt mee als omzet voor de NOW.

Het kabinet heeft bovendien nu al aangekondigd te onderzoeken of ondernemingen met hoge vaste lasten, die ook na 1 oktober nog omzetderving houden, en als gevolg van overheidsmaatregelen een lastig toekomstperspectief hebben, door de overheid ondersteund kunnen worden bij het bewegen naar een toekomstbestendig verdienmodel. Meer is nog niet bekend, maar het is wat ons betreft goed dat het kabinet daar nu al mee bezig is.

3. De Tozo-regeling wordt met vier maanden verlengd

Omdat veel zelfstandig ondernemers te maken hadden met een forse inkomstenderving, en zij daardoor onder het sociaal minimum dreigden te komen, zijn in maart de regels inzake bijzondere bijstand versoepeld. Deze versoepeling is Tozo gaan heten. Omdat in veel gevallen nog steeds sprake is van (forse) verliezen is de Tozo verlengd met vier maanden.
In de nieuwe Tozo-regeling zal het inkomen van de partner meetellen. Bij de aanvraag moet daarom verklaard worden dat het huishoudinkomen (en dus niet alleen het inkomen van de zelfstandige) onder het sociaal minimum is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

4. Crisispakket ‘NL leert door’

Doel van dit nog uit te werken crisispakket is het ondersteunen van mensen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Naast werknemers komen hier ook flexwerkers en zzp’ers voor in aanmerking. Het pakket zal bestaan uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

5. TOFA: Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

De TOFA is een nieuwe regeling die specifiek is bedoeld voor flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden. Als zij geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand en onvoldoende middelen hebben om van rond te komen, hebben zij recht op deze tegemoetkoming. Deze kunt u dus als werkgever niet aanvragen, maar u wilt wellicht uw flexwerkers hierop wijzen.

Meer specifiek gaat het om de werknemer die:

 • In februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon heeft ontvangen;
 • in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon heeft ontvangen;
 • op 1 april 2020 18 jaar of ouder is, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • van wie het loon in april 2020 tenminste 50% lager was dan in februari 2020;
 • van wie het loon in april 2020 niet hoger was dan € 550,- bruto;
 • de regeling nodig heeft om in zijn levenskosten te voorzien;
 • geen andere inkomensvoorziening ontvangt;
 • niet voortvluchtig is of in de gevangenis zit.

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) bedraagt bruto € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020. De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten kan worden aangevraagd bij het UWV.
Aanvragen kan vanaf 22 juni tot en met 12 juli.

6. Uitstel van betaling van belastingschulden

Het blijft mogelijk om in aanmerking te komen voor het versoepelde uitstel van betaling. Tot en met 1 oktober kan een verzoek worden gedaan om drie maanden uitstel van betaling. De invordering ligt dan stil.
Als u dit driemaandelijks uitstel al heeft aangevraagd (of dit door ons heeft laten doen), is het niet zo dat u na afloop van die drie maanden het gehele openstaande bedrag ineens moet betalen. U kunt dit uitstel met nog eens drie maanden verlengen. Uiteraard kunnen wij dit wederom voor u verzorgen. Na afloop van die tweede driemaandperiode wordt een passende betalingsregeling geboden.
U kunt ook om uitstel verzoeken dat langer duurt dan drie maanden. Daarbij moest al worden aangetoond dat de betalingsproblemen door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Voor dit langere uitstel gaat nu de eis gelden dat de ondernemer voor de duur van het uitstel geen dividend en bonussen zal uitkeren.

Graag vernemen wij als wij u kunnen ondersteunen bij het doen van aanvragen c.q. verlengen van een of meerdere van de hierboven genoemde regelingen. Ook als nog niet bekend is vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend, wij kunnen dan wel alvast de nodige voorbereidingen treffen om de aanvraag op dat latere moment alsnog direct in te kunnen dienen.

Heeft u n.a.v. dit bericht vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

12
MEI
2020

Tozo: heeft u recht op ondersteuning?

Posted By :
Comments : Off

De Tozo is een verruiming van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bedoeld voor ondernemers die ouder zijn dan 18 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Binnen de Tozo-regeling wordt de DGA behandeld als een zelfstandig ondernemer, dus alsof de DGA winst geniet uit een eenmanszaak of een VOF. Voor een gehuwde DGA is de maximale uitkering € 1.500 en voor een alleenstaande DGA is de maximale uitkering € 1.050.

Voor de Tozo-regeling is het vermogen niet relevant, slechts het inkomen bepaalt of er recht is op de tegemoetkoming.

De DGA dient uit te gaan van het daadwerkelijk genoten loon uit de BV, en de nettowinst die de BV behaalt in de periode waarin de Tozo wordt uitgekeerd. De nettowinst van de BV wordt zo nodig toegerekend naar evenredigheid van het percentage aandelenbezit in de onderneming. Uiteraard gaat het hier om nettowinst na verrekening van vennootschapsbelasting (Vpb).

Maak gebruik van de Tozo-calculator van onze collega’s van LDE Accountants. Daarmee ziet u in een aantal eenvoudige stappen of u in uw situatie en rechtsvorm recht heeft op ondersteuning.

Lees ook deze artikelen:

 

Klik hier om naar de Tozo-calculator te gaan

Heeft u n.a.v. dit bericht of de NOW-regeling vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

06
MEI
2020

4 wijzigingen in de NOW-regeling

Posted By :
Comments : Off

Er zijn een aantal wijzigingen op de NOW-regeling afgekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen tonen zijn niet voor iedereen relevant, maar tonen wel aan dat men de vinger aan de pols houdt bij de praktijk.

Hieronder een overzicht van vier wijzigingen met beknopte uitleg.

 1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns
 2. Openbaarmaking
 3. Informatieverplichting bij loonkostensubsidie
 4. Buitenlands rekeningnummer


1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns

Een praktisch punt bij concerns was dat individuele werkmaatschappijen wel te maken konden hebben met minimaal 20% omzetverlies, maar het concern als geheel niet. Individuele werkmaatschappijen kunnen nu NOW aanvragen op basis van hun eigen omzetverlies. Daaraan worden wel nadere voorwaarden verbonden:

 1. Het mag niet gaan om een personeels-BV, omdat juist in zo’n BV omzetdaling op concernniveau en inzet van personeel samen komen.
 2. Een werkmaatschappij met meer dan 20 werknemers dient een akkoord te hebben met de betreffende vakbond over werkbehoud. Als er geen betreffende vakbond is OF als er minder dan 20 werknemers zijn, moet dit akkoord er zijn met “een andere vertegenwoordiging van werknemers”.
 3. Het hele concern mag over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonus uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt tot aan en inclusief de datum waarop de jaarrekening 2020 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld. Deze eis is zowel formeel als materieel: de verklaring dat aan deze voorwaarde zal worden voldaan moet in de administratie worden bewaard, en het concern dient zich materieel aan de verplichting gehouden te hebben.
 4. Uiteraard geldt dit alleen voor nieuwe aanvragen.

2. Openbaarmaking

Voor de NOW-regeling wordt een groot beroep gedaan op publieke middelen. Daarom is transparantie over de besteding van deze middelen van groot belang. De werkgever die NOW aanvraagt, wordt dan ook geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. De regering geeft hierbij aan dat de rechtsgrond voor openbaarmaking niet het Besluit NOW zou zijn, maar de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wijziging is ook helemaal ingericht op een eventueel WOB-verzoek: zonder deze bepaling zou eerst een zienswijze van de subsidieontvanger gevraagd moeten worden.

3. Informatieverplichting bij loonkostensubsidie

In de NOW-regeling was een verplichting opgenomen voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen: de ontvangen NOW-subsidie moest worden gemeld aan de gemeente van wie de werkgever de loonkostensubsidie ontvangt. Dit was bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te geven om de loonkostensubsidie lager vast te stellen in verband met de ontvangen NOW. Deze verrekening blijkt nu echter moeilijk of niet uitvoerbaar te zijn. Uitdrukkelijk wordt dus geaccepteerd dat in deze gevallen dubbele subsidiëring plaatsvindt.

4. Buitenlands rekeningnummer

Op deze wijziging zijn we trots, omdat we op dit punt zelf de Kamerleden Omtzigt, Lodders en Leijten benaderd hebben
In de NOW-regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag moest aanvullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk was het echter onmogelijk om aan deze voorwaarde te voldoen. Een reisje naar de bank, niet zijnde een reisje naar de bankautomaat, is bijvoorbeeld in België een niet-essentiële verplaatsing.

De regeling is daarom aangepast. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren. In voorkomende gevallen zal het SEPA-bankrekeningnummer mogelijk wel moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Heeft u n.a.v. dit bericht of de NOW-regeling vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

29
APR
2020

Je betalingsverplichtingen onder controle – 6 tips

Posted By :
Tags : ,
Comments : Off

Je bedrijf is liquide als je op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben invloed op jouw portemonnee. Je ziet je inkomsten dalen, maar de rekeningen, rente en belastingen moeten wel nog betaald worden. Toch? Met deze 6 tips hou je je betalingsverplichtingen onder controle.

 1. Maak een liquiditeitsprognose: dat is je basis

Weten wat je liquiditeitspositie per week inhoudt is misschien wel het belangrijkste om rust in de tent te houden of te brengen. Maar hoe doe je dat? Op zich is het niet zo moeilijk. Je begint met je banksaldo van vandaag. Vervolgens zet je alle inkomsten die je per dag verwacht en de uitgaven die je van plan bent te doen eronder. Dus: je beginsaldo + je inkomsten – je uitgaven = je liquiditeitspositie in die periode. Ook, en misschien juist wel nu, doe je dit ook voor je privépositie. Een plus is prima, maar bij een min moet je actie ondernemen.
Doe dit voor een paar weken of zelfs een paar maanden vooruit. Eigenlijk net zolang als dat je zicht hebt op je inkomsten (opdrachten) en uitgaven. Op basis hiervan beslis je of extra financiering noodzakelijk is. Om ondernemers tijdens de huidige coronacrisis tegemoet te komen, heeft de regering extra regelingen in het leven geroepen.

 1. Onderzoek je mogelijkheden

Nadat je de liquiditeitsprognose hebt opgesteld, kijk je afzonderlijk naar je debiteuren, je crediteuren, je eventuele voorraden en je privéuitgaven. In de volgende stappen analyseer je de verplichtingen en de mogelijke ruimte die je kunt creëren. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitstellen van aflossingen aan je bank (een bank is ook gewoon een crediteur).

 1. Neem contact op met je debiteuren

Zijn jouw debiteuren nog in staat om binnen de afgesproken termijn te betalen? Neem contact met ze op om daar inzicht in te krijgen. Overweeg een korting te geven als ze vroeg(er) kunnen betalen. Dat kan mogelijk zijn voor ondernemers met klanten waarvan grote afhankelijkheid bestaat. Dit kost uiteraard geld, maar je verzekert jezelf als het ware van liquide middelen.

Bij langere opdrachten, kun je mogelijk werken met deelfacturen. Dat kan mogelijk nog gunstiger zijn dan een aanbetaling vooraf in combinatie met een factuur aan het einde van je opdracht.

 1. Beoordeel je voorraadpositie

Houd je een voorraad aan? Zorg er dan voor dat deze werkbaar is voor een bepaalde orderperiode, maar minimaliseer deze. Voorraad kost geld. Afspraken met je leveranciers over leveringstermijnen kunnen hierbij helpen. Af en toe een keer ‘nee’ verkopen, hoeft op zich geen groot probleem te zijn. Als je de klant maar goed informeert wanneer er wel geleverd wordt. Bereken wat dit betekent voor je liquiditeitspositie. Dat is tenslotte de aanleiding om je voorraadpositie te beoordelen.

 1. Ga na wie nog geld van jou tegoed heeft

Nu je grip hebt op je debiteuren en voorraad, kijk je naar je crediteuren. Welke partijen hebben er nog geld van jouw onderneming tegoed? Orden je crediteuren in gelijkwaardige groepen:

 1. Leveranciers van goederen en diensten die te maken hebben met je primaire bedrijfsproces, dus jouw handel.
 2. Leveranciers van goederen en diensten voor je bedrijfshuishouding, zoals energieleveranciers en telefoonbedrijven.
 3. Je verhuurder of je hypotheekverstrekker.
 4. De Belastingdienst, gemeenten en andere overheden.
 5. Vast, tijdelijk, flexibel etc.

Bekijk per crediteurengroep of je afspraken kunt maken over betalingen en of je gebruik kunt maken van regelingen.

Met crediteuren uit de eerste groep kun je mogelijk betalingsregelingen overeenkomen. Een mogelijkheid hierbij is een betaalschema opstellen. Dit houdt in dat je overeenkomt om de nog te betalen som over een langere periode uitspreidt. Dus in plaats van € 10.000 in een keer, betaal je € 2.500 in de komende 4 maanden.

Leveranciers uit groep 2 betreffen vaak abonnementen. Beoordeel of deze abonnementen nog van toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. Mogelijk is het zelfs verstandig om je pakket te herzien of bepaalde minder noodzakelijk extra’s eraf te halen.

Voor je crediteuren uit de derde groep zijn mogelijk afspraken te maken om tijdelijk te verlagen of een maand later te betalen. Er zijn inmiddels voorbeelden bekend waarbij huurders en verhuurders hebben afgesproken 50/50 te doen. Dus de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen. Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt. Banken versoepelen hun aflossingsregimes: maak hier gebruik van.

De vierde groep, de Belastingdienst, gemeenten en andere overheden hebben speciale maatregelen getroffen of zijn daar op dit moment mee bezig. Een van de coronamaatregelen die de Belastingdienst heeft ingevoerd is een uitstelregeling. Daarnaast heeft de overheid de BBZ-regeling verruimd om de ergste nood te ledigen. Deze tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb vraag je aan bij je gemeente.

Tot slot je personeel in de vijfde groep. Dit is jouw ‘goud’, dus ben daar voorzichtig mee. Gemotiveerd personeel doet ook nu een extra stapje. Maar heb je toch onvoldoende werk voor je personeel? Bekijk dan welke regelingen voor jou van toepassing zijn, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

 1. Privé uitgaven

Datgene wat je voor je bedrijf doet, kun je ook voor je privésituatie doen. Stel dus ook een privébegroting op voor de komende periode. Het is voor ieder persoonlijk welke uitgaven essentieel, belangrijk en niet-noodzakelijk zijn. Loop eens door je abonnementen en beoordeel of je ergens voor betaalt waar je geen of weinig gebruik van maakt.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-4550935.

29
APR
2020

8 vragen en antwoorden over het besluit Tozo

Posted By :
Comments : Off

In de afgelopen week is het Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) officieel bekendgemaakt. Dit Besluit en de toelichting daarop brengt meer duidelijkheid voor een dga met een eigen BV. Graag brengen wij u daarvan op de hoogte. Lees hieronder de toelichting en 8 belangrijke vragen rondom de TOZO.

Contouren Tozo
De Tozo is een verruiming van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), bedoeld voor ondernemers die ouder zijn dan 18 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Binnen de Tozo-regeling wordt de dga behandeld als een zelfstandig ondernemer, dus alsof de dga winst geniet uit een eenmanszaak of een VOF. Voor een gehuwde dga is de maximale uitkering € 1.500 en voor een alleenstaande dga is de maximale uitkering € 1.050.

Omdat wettelijk is bepaald dat een Bbz-uitkering de echtgenoten gezamenlijk toekomt, dienen echtgenoten de Tozo gezamenlijk aan te vragen. Als beide echtgenoten dga’s of zelfstandigen zijn, dan kan bij de gezamenlijke aanvraag bij de opgave van het inkomen worden uitgegaan van het inkomen van de minstverdienende echtgenoot. Het inkomen van de meestverdienende partner blijft achterwege.

Inkomen
Voor de Tozo-regeling is het vermogen niet relevant, slechts het inkomen bepaalt of er recht is op de tegemoetkoming.

De dga dient uit te gaan van het daadwerkelijk genoten loon uit de BV, en de nettowinst die de BV behaalt in de periode waarin de Tozo wordt uitgekeerd. De nettowinst van de BV wordt zo nodig toegerekend naar evenredigheid van het percentage aandelenbezit in de onderneming. Uiteraard gaat het hier om nettowinst na verrekening van vennootschapsbelasting (Vpb).

De optelsom van daadwerkelijk genoten loon + nettowinst na Vpb mag worden verminderd met 18 procent. Dit is het percentage dat een bijstandsgerechtigde per saldo over de uitkering aan inkomstenbelasting en premies verschuldigd is. Het inkomen dat dan overblijft, is het genoten netto-inkomen volgens de Tozo-regeling.Natuurlijk zijn er addertjes onder het gras. Daarom hieronder een paar belangrijke verduidelijkingen middels 8 vragen.

 1. Over welke periode moet ik het inkomen berekenen?

De Tozo-regeling bekijkt uw inkomen per maand. Dat betekent dat u in principe elke maand uw inkomen zoals hierboven vermeld, moet berekenen.

Omdat de bijstand een inlichtingenplicht kent, bent u ook verplicht om wijzigingen in dit inkomen door te geven aan de gemeente.

Bij de aanvraag kunt u aangeven in welke maand de Tozo-uitkering moet ingaan, en welk inkomen in die maand moet worden verrekend met die uitkering.

 1. Wat betekent die inlichtingenplicht nu concreet?

Als u een beroep doet op de Tozo bent u verplicht om uit eigen beweging alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de Tozo. Een wijziging van het inkomen dient u dus door te geven, maar ook een eventuele echtscheiding. Dat laatste heeft namelijk invloed op de maximale hoogte van de Tozo. Deze inlichtingenplicht begint al bij de aanvraag!

 1. Wat als ik de inlichtingenplicht niet of niet voldoende naleef?

Dan zal de gemeente de ten onrechte verstrekte of de teveel verstrekte Tozo terugvorderen.

 1. Wordt achteraf nog rekening gehouden met mijn totale inkomen over 2020?

Nee. Uit het inkomen van het boekjaar 2020 kan namelijk niet worden afgeleid wat het inkomen is geweest over de drie maanden waarover bijstand is verleend. Ook zou het jaarinkomen ook inkomen van vóór en (hopelijk) ná de coronacrisis bevatten, en dat strookt niet met het doel van ondersteuning bij financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis.

 1. Wordt deze uitkering belast?

Ja. Deze uitkering wordt belast volgens de normale regels, en dat betekent dat de genoten uitkering zal moeten worden opgegeven in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

 1. Ik heb een holdingstructuur. Telt de winst van mijn werkmaatschappij ook mee?

Omdat wordt uitgegaan van nettowinst verminderd met Vpb valt ook het deelnemingsresultaat (lees: de nettowinst van de dochtermaatschappij) onder de nettowinst volgens de Tozo. Dat maakt een goede voorbereiding op uw Tozo-aanvraag noodzakelijk. Wij helpen u daar graag bij. Neemt u hiervoor contact op met uw relatiebeheerder of de heer Rob Gerlings.

 1. Ik heb in maart al financiële problemen gehad. Kan ik de Tozo nog vanaf maart aanvragen?

Ja. De hoofdregel is dat een aanvraag terugwerkende kracht heeft tot 1 maart. Tenzij u zelf aangeeft dat de financiële problemen in maart nog niet bestonden, krijgt u dus ook over maart nog de Tozo.

 1. De Tozo was toch een gift? Waarom hoor ik dan toch dat de gemeente mag terugvorderen?

De Tozo waarop u recht hebt, wordt verstrekt als gift. Om de ergste nood te lenigen, wordt gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten kunnen dus wel gecorrigeerd worden. Het bedrag waarop u uiteindelijk recht heeft, hoeft u niet terug te betalen. Tenzij sprake is van fraude of misbruik.

Heeft u n.a.v. het Tozo-besluit vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

16
APR
2020

Is het interessant om uitstel van aflossing of belastingbetaling aan te vragen?

Posted By :
Tags :
Comments : Off

Overheid en banken geven betalingsuitstel vanwege de coronacrisis. Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%.

Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen. De ABN-Amro heeft bekend gemaakt de regeling uit te breiden tot leningen van maximaal € 50 miljoen en om ook rentevrijstelling te verlenen. De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen voor zes maanden op zakelijke kredieten tot € 3 miljoen. Voor kredieten boven die grens neemt de Rabobank individueel contact op.

Ons advies:
Maak gebruik van de mogelijkheid voor uitstel van aflossing en van belastingbetaling.

Toelichting:
Als het niet nodig blijkt te zijn geweest is betaling aan bank of fiscus altijd nog mogelijk. Andersom is lastiger.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van uitstel? Neem contact op met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

10
APR
2020

Vier maatregelen die u kunt nemen om de corona crisis het hoofd te bieden

Posted By :
Comments : Off

In onze andere artikelen noemden we al de maatregelen die worden aangedragen vanuit overheden en banken n.a.v. het corona virus. Maar mogelijk kunt u zelf ook maatregelen in de bedrijfsvoering nemen om uw bedrijf zo goed mogelijk door deze tijden te loodsen.

Hieronder doen we een viertal suggesties:

1.    Vergroot het financieel inzicht

Maak een liquideitsplanning en liefst zo dat deze makkelijk aan te passen is naarmate de tijd vordert en de omstandigheden wijzigen. Gebruik die planning om te zien hoe de onderneming de komende tijd door kan komen. En als dat niet het geval is, welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Maar ook: Is het staken van uw onderneming misschien wel de beste optie?

In onzekere tijden geldt bovendien “cash is king”. Werk daarom aan uw incasso, factureer tijdig en overweeg betalingskorting om sneller betalen te stimuleren. Is het wellicht nodig om nieuwe financieringsbronnen te zoeken zoals factoring, crowdfunding of privé-financiering? Kan de voorraad verminderd worden? Is het nodig om afnemers in moeilijkheden een voorschot te laten betalen?

2.    Blijf communiceren

Houdt contact met uw debiteuren, met uw relatiebeheerder bij de bank en met uw relatiebeheerder bij ons kantoor. Als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, zorg dan tijdig voor overleg met uw schuldeisers zodat er nog naar een oplossing gezocht kan worden.

3.    Andere mogelijkheden

Biedt de huidige situatie wellicht ook kansen? Als u gebruik maakt van de NOW regeling is het niet toegestaan om personeel te ontslaan, maar ze mogen wel anders ingezet worden. Liggen daar eventueel mogelijkheden?

4.    Vastlegging van belangrijke posten

Tenslotte: Leg vanaf het begin goed vast waar uw schade uit bestaat, ook al komt die schade nu (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke afspraken zijn niet doorgegaan, welke contracten zijn opgezegd, welke investeringen zijn waardeloos, welke kosten zijn voor niks gemaakt, wie heeft er niet betaald. Maar ook welke kosten zijn gemaakt om het personeel thuis te laten werken, wat is er extra betaald om de productie toch aan de gang te houden en wat heeft het gekost om in aanmerking te komen voor uitkeringen en uitstel door overheid en banken.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

08
APR
2020

Twee belangrijke versoepelingen in de TOGS-regeling

Posted By :
Comments : Off

Er zijn op 7 april een tweetal belangrijke versoepelingen/goedkeuringen gekomen op de bestaande TOGS-regeling. Het gaat hier met name om de verruiming van de SBI-codes die in aanmerking komen of kunnen komen en de vestigingsvereiste.

De lijst met SBI-codes zal verder worden verruimd vanaf 15 april aanstaande. De lijst met nieuwe SBI-codes vindt u hier.

Daarnaast wordt de vestigingsvereiste versoepeld vanaf 15 april aanstaande. Het volgende citaat uit de Kamerbrief van gisteravond ter verduidelijking:

In sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Een andere versoepeling heeft te maken met een eventueel verkeerde verwerking van SBI-codes. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

03
APR
2020

Komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren? (TOGS)

Posted By :
Comments : Off

Deze regeling was eerder bekend als “Het Noodloket” en betreft een eenmalige ondersteuning van € 4.000.

Deze regeling is sinds vrijdagavond 27 maart actief. Na commentaar op de ingebouwde beperkingen, is het aantal sectoren dat in aanmerking komt direct uitgebreid.

De belangrijkste hoofdpunten waar u als ondernemer aan moet voldoen zijn:

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt de aanvraag doen voor uzelf via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag wordt via eHerkenning of DigiD gedaan. Het is ook mogelijk om ons hiervoor te machtigen, bijvoorbeeld wanneer u (nog) niet over eHerkenning beschikt. In dit geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. Gebruik dan dit machtigingsformulier. Indien u wenst dat wij de aanvraag voor u verzorgen verzoeken wij u bijgaande aan te vullen, te ondertekenen en ons toe te sturen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, met de heer Rob Gerlings of met Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

01
APR
2020

De belangrijkste ontwikkelingen rondom de corona maatregelen

Posted By :
Comments : Off

In de afgelopen dagen zijn er veel en belangrijke ontwikkelingen en verduidelijkingen gekomen op de aangekondigde noodmaatregelen in verband met het coronavirus. Graag zetten wij voor u op een rijtje wat deze ontwikkelingen en verduidelijkingen zijn. In het tweede deel hebben wij aanbevelingen opgenomen die u zouden kunnen helpen om uw onderneming door de crisis te loodsen en in het derde deel gaan we in op de opties voor de DGA.

Ga snel naar:

 1. Externe maatregelen door overheid en banken
 2. Maatregelen die u in de bedrijfsvoering kunt nemen
 3. De positie van de DGA

 

1. Externe maatregelen door overheid en banken

Er zijn de afgelopen weken diverse maatregelen aangekondigd door overheid en banken.  Hier volgt een korte samenvatting inclusief enkele updates:

a. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze regeling was eerder bekend als “Het Noodloket” en betreft een eenmalige ondersteuning van € 4.000.

Deze regeling is sinds vrijdagavond actief. Na commentaar op de ingebouwde beperkingen, is het aantal sectoren dat in aanmerking komt direct uitgebreid.

Hoofdpunten:

 • de regeling geldt alleen voor ondernemers in aangewezen sectoren. Bekijk hier de sectoren
 • de regeling geldt niet voor ondernemingen die op het huisadres van de ondernemer gevestigd zijn (uitzondering café/sommige horeca).

Een probleem is nog steeds dat de website slecht werkt en/of slecht bereikbaar is.
Lees de toelichting hier

U kunt de aanvraag doen voor uzelf, maar het is ook mogelijk om ons daarvoor te machtigen. In dat laatste geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. Download dan dit machtigingsformulier. Indien u wenst dat wij de aanvraag voor u verzorgen verzoeken wij u dit aan te vullen, te ondertekenen en ons toe te sturen.

b. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
Aanvulling inkomen voor ZZP’ers tot max € 1.500 (netto) per maand voor gehuwden en € 1.050 (netto) voor alleenstaanden.

Dit loopt via uw gemeente. Vele gemeenten hebben in de afgelopen tijd de aanmelding al deels mogelijk gemaakt op hun website, ook al konden ze nog geen uitkeringen doen (omdat de regeling nog niet is gepubliceerd). Inmiddels weten wij dat aanvragen die gedaan zijn vóór afgelopen maandag 30 maart om 16:00 uur niet door de gemeente Tilburg zijn verwerkt. Deze aanvragen zullen dus opnieuw moeten worden ingediend! Wij kunnen u daarbij uiteraard behulpzaam zijn.

Bedoeling is dat uitbetaling binnen vier weken na de aanvraag zal volgen en wel voor een periode van drie maanden tegelijkertijd.

c. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Een subsidie van de loonkosten voor ondernemers en waarvan de omvang gerelateerd is aan de weggevallen omzet.

Vandaag is deze langverwachte regeling officieel gepubliceerd. Daarbij is aangegeven dat het aanvragen van een vergoeding op 14 april mogelijk moet zijn. Er wordt echter geprobeerd om de loketten eerder open te hebben, streefdatum is 6 april.

Uitgangspunt is dat er recht op een vergoeding is bij:

 • een omzetdaling van meer dan 20%,
 • die tenminste drie opeenvolgende maanden aanhoudt en
 • die optreedt na 1 maart.

U hoeft niet aan te tonen of de coronacrisis heeft bijgedragen aan de omzetdaling. Als de omzetdaling meer dan 20% bedraagt, staat de regeling in principe voor u open.

In alle gevallen vraagt u een subsidie aan voor maart, april en mei 2020. Deze subsidie wordt als volgt berekend: 90% * factor 1,3 * percentage omzetdaling * totale loonsom over januari 2020.
De factor 1,3 was nog niet eerder bekendgemaakt en is opgenomen om een vaste tegemoetkoming in een aantal werkgeverslasten (met name pensioenpremies en vakantiegeld) in de regeling in te bouwen. Per saldo wordt de berekening daarmee 117% * percentage omzetdaling * totale loonsom januari 2020.

De omzetdaling moet zich voordoen in een periode van drie aaneengesloten maanden tussen 1 maart en 31 juli 2020.
Hiertoe stelt u vast wat de verwachte omzet in de gekozen driemaandsperiode is. Dit bedrag deelt u door een vierde van de jaaromzet van 2019.
De uitkomst van deze berekening is de omzetdaling.
Let op: als uw bedrijf onderdeel is van een groep dient te worden uitgegaan van de omzetdaling van de groep.

De NOW is een subsidie voor de loonkosten van werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Als gevolg daarvan is de regeling dus niet van toepassing op salarissen van DGA’s !
Dit is een zeer vervelende beperking, maar in elk geval hebben we nu wel die zekerheid. Op de positie van DGA’s gaan wij hierna nog specifieker in.

Als het UWV positief beslist op de aanvraag (daarvoor hebben ze maximaal 13 weken de tijd) zullen ze een voorschot betalen van 80% van de aangevraagde subsidie.
Dit voorschot wordt in drie termijnen overgemaakt.

Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode dient u te verzoeken om definitieve vaststelling van de subsidie.
Onderdeel van de daarbij te overleggen gegevens, is in beginsel ook een accountantsverklaring.

Ons advies:
Als u overweegt gebruik te maken van deze subsidie, zorg er dan voor dat uw bedrijf beschikt over e-Herkennning op niveau 3 (EH-3).

Handige links:
Toelichting op E-Herkenning
Erkende leveranciers

Toelichting:
Het UWV wordt de uitvoerder van deze regeling. Aangezien het UWV werkt met EH-3 in haar digitale communicatie met werkgevers, vermoeden wij dat EH-3 nodig zal zijn om de aanvraag NOW in te kunnen dienen.
U kunt de aanvraag doen voor uzelf, maar het is ook mogelijk om ons daarvoor te machtigen. In dat laatste geval kunnen wij de aanvraag namens u indienen. De gegevens van onze collega op wiens naam onze e-Herkenning geregistreerd is en die u voor die machtiging nodig zult hebben:
– onze leverancier: WE-ID (voorheen Connectis)
– achternaam: Storimans
– initialen: C.W.A.
– titel: AA
– bedrijf: LDE Accountants B.V.
– adres: Charles Stulemeijerweg 7, 5026 RS, Tilburg
– KvK: 53324099
– e-mail: Cindy@LDEaccountants.nl
– telefoon: 013-5340001

d. Borgstelling en krediet met hulp van de overheid.
Voor al deze regelingen geldt dat ze via uw bank/financier aangevraagd worden.

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-C)
De overheid verleent aan B.V.’s tot 75% borg om bij bank of financier een overbruggingskrediet of rekening courant-krediet te krijgen of uit te breiden voor maximaal 2 jaar.

Borgstellingskrediet Landbouw (BL-C)
Voor landbouw-ondernemers is de toegang tot de regeling Borgstellingskrediet Landbouw makkelijker gemaakt.

Aflossingsuitstel Qredits
Leningen bij Qredits hoeven gedurende een half jaar niet afgeloste te worden en de rente wordt eveneens tijdelijk verminderd naar 2%.

e. Uitstel van aflossing en uitstel van belastingbetaling
Overheid en banken geven betalingsuitstel.

Voor alle openstaande aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kunt u bij de belastingdienst drie maanden uitstel van betaling krijgen tegen een rente van 0,01%.

Van de grotere banken krijgen gezonde ondernemingen op verzoek zes maanden uitstel van aflossing op zakelijke leningen tot € 2,5 miljoen.
De ABN-Amro heeft bekend gemaakt de regeling uit te breiden tot leningen van maximaal € 50 miljoen en om ook rentevrijstelling te verlenen.
De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd uitstel van aflossing te verlenen voor zes maanden op zakelijke kredieten tot € 3 miljoen. Voor kredieten boven die grens neemt de Rabobank individueel contact op.

Ons advies:
Maak gebruik van de mogelijkheid voor uitstel van aflossing en van belastingbetaling.
Toelichting:
Als het niet nodig blijkt te zijn geweest is betaling aan bank of fiscus altijd nog mogelijk. Andersom is lastiger…

2. Maatregelen die u in de bedrijfsvoering kunt nemen

Naast deze maatregelen die worden aangedragen vanuit overheden en banken, zouden er mogelijk ook maatregelen in de bedrijfsvoering genomen kunnen worden om uw bedrijf zo goed mogelijk door deze tijden te loodsen.
Denk bijvoorbeeld aan:

a. Financieel.
Maak een liquiditeitsplanning en liefst zo dat deze makkelijk aan te passen is naarmate de tijd vordert en de omstandigheden wijzigen.
Gebruik die planning om te zien hoe de onderneming de komende tijd door kan komen. En als dat niet het geval is, welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.
Maar ook: Is het staken van uw onderneming misschien wel de beste optie?

In onzekere tijden geldt bovendien “cash is king”. Werk daarom aan uw incasso, factureer tijdig en overweeg betalingskorting om sneller betalen te stimuleren. Is het wellicht nodig om nieuwe financieringsbronnen te zoeken zoals factoring, crowdfunding of privé-financiering? Kan de voorraad verminderd worden? Is het nodig om afnemers in moeilijkheden een voorschot te laten betalen?

b.  Communicatie
Houdt contact met uw debiteuren, met uw relatiebeheerder bij de bank en met uw relatiebeheerder bij ons kantoor. Als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, zorg dan tijdig voor overleg met uw schuldeisers zodat er nog naar een oplossing gezocht kan worden.

c. Niet financieel
Biedt de huidige situatie wellicht ook kansen?
Als u gebruik maakt van de NOW regeling is het niet toegestaan om personeel te ontslaan, maar ze mogen wel anders ingezet worden. Liggen daar eventueel mogelijkheden?

d. Vastlegging.
Tenslotte: Leg vanaf het begin goed vast waar uw schade uit bestaat, ook al komt die schade nu (nog) niet voor vergoeding in aanmerking.
Welke afspraken zijn niet doorgegaan, welke contracten zijn opgezegd, welke investeringen zijn waardeloos, welke kosten zijn voor niks gemaakt, wie heeft er niet betaald. Maar ook welke kosten zijn gemaakt om het personeel thuis te laten werken, wat is er extra betaald om de productie toch aan de gang te houden en wat heeft het gekost om in aanmerking te komen voor uitkeringen en uitstel door overheid en banken.

3. De positie van de DGA


Zoals al is aangegeven, kan voor het loon van de DGA de NOW subsidie niet worden aangevraagd.

De DGA kan in principe wel in aanmerking komen voor de TOGS regeling onder 1.a. hiervoor, echter dat zal in de praktijk meestal niet tot uitbetaling komen. Dit aangezien de meeste (holding-) B.V.’s op het huisadres van de DGA gevestigd zijn.

Een DGA kan ook een beroep doen op de Tozo-regeling onder kopje 1.b.
Daarvoor gelden echter de volgende voorwaarden:

 • er moet voldaan worden aan het urencriterium,
 • er moet sprake zijn van “volledige zeggenschap” en
 • er moet sprake zijn van het “dragen van de financiële risico’s”.

Het urencriterium houdt in dat op jaarbasis 1.225 aan de onderneming wordt besteed. Wat de regering verstaat of wenst te verstaan onder de andere twee begrippen is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat voor “volledige zeggenschap” wordt aangesloten bij een aandelenbezit van meer dan 50%. Wij wachten met smart op nadere duidelijkheid.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, gelieve contact op te nemen met uw relatiebeheerder, of met de heer Eric van Erve. We zijn u graag van dienst.

12