Kantoor Tilburg
Charles Stulemeijerweg 7
5026 RS Tilburg

T 013 4550935
E info@kdaccountants.nl
BTW NL 8592.259.14.B01

Kantoor Son
Ekkersrijt 2046
5692 BA Son

T 0499 460727

19
MRT
2020

Update corona maatregelen

Posted By :
Comments : Off

Hierbij houden wij u op de hoogte van de mogelijkheden die in het leven geroepen worden om de negatieve economische effecten van de crisis te beperken.

Samenvatting

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.

Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelementen:

  1. een noodpakket banen en economie;
  2. de instelling van een noodloket;
  3. liquiditeitssteun.

Ook de grotere Nederlandse banken hebben inmiddels een steunmaatregel aangekondigd.

  1. Aflossingsuitstel.

 

  1. Noodpakket banen en economie

Werktijdverkorting

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken en vervangen

door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was en om dat ook sneller te doen.

Reeds ingediende aanvragen onder de oude regeling voor werktijdverkorting worden overigens beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling en hoeven dus niet opnieuw gedaan te worden.

De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Alle werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die tegemoetkoming beloopt maximaal 90% van de loonsom en geldt voor een periode van drie maanden. Wel kan er éénmalig worden verlengd met nogmaals drie maanden. Aan die verlenging zullen nadere voorwaarden worden gesteld, maar die zijn nu nog niet bekend. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, ook als de aanvraag pas later wordt ingediend.

Voorwaarden van de uitkering zijn:

–      dat u geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers                          gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, en

–      en dat u het loon van de betrokken werknemers volledig doorbetaald gedurende die periode.

De regeling betreft niet alleen de loonkosten van vaste werknemers maar ook van werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dan mogelijk ook een correctie plaats.

Voor uw werknemers is overigens van belang dat deze regeling los staat van van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten (hetgeen onder de oude regeling wel het geval zou zijn geweest).

Kanttekening:

Het indienen van aanvragen voor deze regeling is nog niet mogelijk, het ministerie is nog bezig met de implementatie.

Extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Anders dan de huidige regeling onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt er geen vermogens- of partnertoets aangelegd. Dit om een snelle behandeling van aanvragen mogelijk te maken.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Het maximale bedrag beloopt ongeveer € 1.500 per maand netto. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Een versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Uitstel van de aflossingsverplichting hierop is mogelijk. Tevens zal een lage rente worden gehanteerd.

WW-premiedifferentiatie.

De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken.

Verder wordt het uitstel dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

 

  1. Noodloket.

Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

 

  1. Liquiditeitssteuna.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingen
Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Het gaat daarbij om de betaling van Inkomstenbelasting, Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek om te bepalen of de problemen inderdaad samenhangen met de coronacrisis, vindt op een later moment plaats.

De komende tijd legt de Belastingdienst verder ook geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen van belasting. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Kanttekening: Betaling van belasting kan worden uitgesteld, maar de aangiften dienen gewoon volgens het bekende schema gedaan te worden, hiervoor is geen uitstel verleend.

Energiebelasting
De heffing van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf zal tijdelijk worden uitgesteld. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.

Voorlopige aanslagen
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de BMKB tijdelijk verruimd om de liquiditeitsrisico’s in verband met het coronavirus te matigen. Dit zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

De regeling houdt in dat de overheid voor een deel van de banklening borg staat als bedrijven zelf niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De verruiming houdt in dat de borgstelling omhooggaat van 50% naar 75% van het krediet en is bestemd voor overbruggingskredieten of verhogingen van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar.

Ook een aantal overige voorwaarden in de regeling is versoepeld. Aanmelding is mogelijk vanaf maandag 16 maart 2020. Ondernemers die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij hun bank of kredietverstrekker.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden.

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

 

  1. Aflossingsuitstel.

De Nederlandse vereniging van banken heeft zojuist een mededeling doen uitgaan dat ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank voor hun zakelijke klanten een aanvullende maatregel nemen, naast het regeringsbeleid.
De zakelijke klanten van deze banken kunnen voor hun lopende financieringen tot € 2,5 miljoen uitstel van aflossing krijgen voor een periode van zes maanden en mits de onderneming in de kern gezond is. Voor ondernemingen met grotere schuldposities zal het op maatwerk aankomen.

 

Tenslotte.

Graag vernemen wij, als wij u kunnen ondersteunen bij het doen van een aanvraag voor één of meerdere van de hierboven genoemde regelingen. Ook als nog niet bekend is vanaf welk moment de aanvragen kunnen worden ingediend, wij kunnen dan wel alvast de nodige voorbereidingen treffen om de aanvraag op dat latere moment alsnog direct in te kunnen dienen.

Neemt u hiervoor contact op met de heer Rob Gerlings (013-4550935) of met uw relatiebeheerder.

 

14
MRT
2020

Het coronavirus en ondernemen.

Posted By :
Comments : Off

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, en de verwachte maatschappelijke gevolgen daarvan, kunnen wij ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de impact op uw bedrijf c.q. uw financiën. Wellicht heeft u zelfs al te maken met teruglopende omzet of zieke werknemers. Daarom willen wij u bij dezen informeren over een aantal concrete mogelijkheden die u openstaan, als u getroffen bent of verwacht dat u getroffen zult worden.

Werktijdverkorting en deeltijd-WW

Deze maatregel is de afgelopen weken in de media al aangestipt. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning werktijdverkorting. Deze wordt voor een periode van maximaal 6 weken verleend. Deze periode kan worden verlengd, op aanvraag, met maximaal 18 weken. De totale periode voor deze faciliteit is dus 24 weken.
Op 11 maart, dus voor de aangekondigde nationale maatregelen, waren er al 1.700 aanvragen binnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Concreet gelden de volgende voorwaarden voor werktijdverkorting:
• uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
• u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Aantonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal in de regel niet moeilijk zijn. Met een summier overzicht van annuleringen/afmeldingen komt u al een heel eind. Met daarbij een vergelijking van omzet voor en na de corona-gekte heeft u al veel ondervangen. Vanzelfsprekend zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

Uitstel van betaling voor belastingschulden bij bijzondere omstandigheden

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen beter het hoofd kunnen bieden, heeft u de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling te verzoeken. Dit bijzonder uitstel kan worden verzocht voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting (btw) en de loonheffing.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als:
• u schriftelijk motiveert dat u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen,
• u “werkelijk bestaande” betalingsproblemen heeft (vooraf wordt dus geen uitstel verleend),
• deze problemen van tijdelijke aard zijn, en
• u een haalbaar aflossingsplan met een redelijke einddatum aanlevert.

Belangrijk voor het verkrijgen van dit uitstel is dat een externe deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij/zij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Wij kunnen als accountantskantoor deze verklaring opstellen. Uit de verklaring moet bovendien blijken dat het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand haalbaar is. Een concreet aflossingsplan met een redelijke einddatum is dus vereist.
Als u openstaande belastingschulden heeft, die u door de coronacrisis niet kunt betalen, neemt u dan contact op met ons. Wij behandelen dit dan met de nodige spoed en zorg.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Ondernemers betalen vaak belasting op basis van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarbij schat de Belastingdienst aan het begin van het jaar de winst aan de hand van eerder aangegeven winsten. Het is goed mogelijk dat uw winst door de coronacrisis lager uitkomt dan eerder verwacht. Wij kunnen namens u een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat u meteen minder belasting gaat betalen. De regering heeft toegezegd dat deze verzoeken in principe zonder problemen zullen worden ingewilligd door de Belastingdienst.

Overige maatregelen

De staatssecretaris van Economische Zaken streeft ernaar om eind maart met een tijdelijke verruiming van de regeling Borgstelling MKB-kredieten te komen waarbij de overheid voor een deel garant staat voor bankleningen aan ondernemers (voor investeringen maar ook voor overbruggingskrediet). In de huidige regeling is de maximale borgstelling van de overheid 45% van het verstrekte krediet. Dit wordt verruimd naar 67,5%. Bekend is al dat de nieuwe maatregel zal gelden tot 1 april 2021. Dit moet echter nog worden vastgelegd in beleid, dus het verhoogde percentage kan momenteel nog niet aangevraagd worden. Het is wel goed om dit in uw achterhoofd te houden als de situatie nijpender zou worden. Wij hopen met u dat het zover natuurlijk niet hoeft te komen.

Als u nadere vragen heeft, schroom dan niet om contact met ons op te nemen (013-4550935).

04
MRT
2020

Coronavirus en werk

Posted By :
Comments : Off

Het coronavirus (officieel COVID-19) is sinds 27 februari 2020 in Nederland, in Tilburg. Wat heeft dit voor gevolgen voor werkgevers en werknemers?

Bij ziekte van een werknemer, of dit nu vanwege het coronavirus is of om een andere reden, en of het in Nederland is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden bij zijn werkgever en zich verder houden aan de procedures die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in het algemeen het loon (tot een bepaald percentage) doorbetalen.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Als de werknemer zich in zo’n situatie bevindt, bijvoorbeeld als huisgenoten met COVID-19 zijn besmet of als de werknemer in een gebied is geweest waar het coronavirus heerst en hijzelf verkoudheidsklachten of koorts heeft, is het zaak dat de werknemer de leidinggevende en de huisarts op de hoogte stelt. Ook dan is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Als de werknemer twijfelt of hij kan komen werken als hij terugkeert vanuit een risicogebied, dan kan in overleg met de werkgever worden besloten om thuis te werken. Het loon wordt dan gewoon doorbetaald. Ook als de werknemer naar een gebied gaat wat een risicogebied blijkt te zijn, is het zaak dat de werknemer en werkgever dit bespreken.

Moet de werknemer een ziek kind of familielid verzorgen als omschreven in de Wet arbeid en zorg, dan gelden in principe de regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof. Als de zieke het coronavirus heeft, dient de werknemer dit aan de leidinggevende te melden.

Spelen er andere redenen bij de werknemer, bijvoorbeeld de angst om besmet te worden door collega’s, dan moet de werknemer gewoon komen werken. Wil de werknemer dat niet, dan zal hij met de werkgever moeten overleggen over thuiswerken, vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof opnemen.

Dit zijn de standpunten op dit moment (03-03-2020). De Rijksoverheid houdt ons op de hoogte!

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-4550935.

20
FEB
2020

Toekomst KOR

Posted By :
Tags :
Comments : Off

Op 1 januari van dit jaar is de oude KOR vervangen. In plaats van te kijken naar de jaarlijkse afdracht wordt er nu gekeken naar de jaarlijkse omzet: als die onder de € 20.000 blijft, hoeft de ondernemer geen btw af te dragen. Keerzijde daarvan is dat ook geen betaalde btw in aftrek mag worden gebracht. Vanwege dit nadeel en de relatief lage omzetgrens viel het aantal aanmeldingen van de KOR de Belastingdienst wat tegen: ‘slechts’ 130.000 ondernemers passen vanaf 1 januari de nieuwe KOR toe. Wellicht dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Er gaan namelijk stemmen op om de omzetgrens (flink) te verhogen en zo de KOR aantrekkelijker te maken. Dit maakt onderdeel uit van een Europees voorstel om de nalevingskosten voor internationale mkb-ondernemingen te verlagen. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken namelijk 11% meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen op hun thuismarkt actief zijn. Kleinere ondernemingen voelen dit het hardst en ervaren het als belemmering om hun groeiambities te verwezenlijken. De Europese Commissie probeert met hun voorstel meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor de vereenvoudigde btw-regels.

Het voorstel is om per 1 januari 2025 de KOR open te stellen voor alle ondernemingen met een omzet van minder dan € 85.000. Daarnaast worden er aanvullende vereenvoudigingen voorgesteld voor Europees opererende mkb-ondernemingen met omzet van minder dan € 2.000.000. Wij houden dit uiteraard scherp in de gaten, maar de eerste tekenen zijn positief.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen, 013-4550935.

06
DEC
2018

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Posted By :
Tags :
Comments : Off

Vooruit factureren in 2018, 6 of 9% BTW?

Van 6 naar 9% BTW.
Zoals bekend, wordt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Voor diensten en leveringen die verricht zijn na 31 december 2018, geldt het tarief van 9%. De Belastingdienst heeft echter toegezegd dat u toch 6% BTW mag factureren als u in 2018 al een vooruitbetaling heeft ontvangen. Denk aan servicecontracten, concertkaartjes, e.d. Maar hoe zit het als u in 2018 een factuur wilt uitreiken en u nog niet weet of uw afnemer in 2018 of in 2019 vooruit zal betalen ?

Vooruit factureren in 2018.
Deze vraag is onlangs beantwoord bij een toelichting op het wetsvoorstel. Er geldt namelijk een bijzondere regel als het gaat om een vooruitbetaling voor leveringen en diensten aan andere ondernemers of rechtspersonen. U moet dan een factuur uitreiken voor het tijdstip van de opeisbaarheid van de vooruitbetaling, met daarop het BTW-tarief zoals dat geldt op het factureringstijdstip. U mag dus bij de facturering in 2018 voor diensten en leveringen in 2019, 6% BTW berekenen als de vooruitbetaling is afgesproken. Het moment waarop u de betaling daadwerkelijk ontvangt, is dan niet van belang. De overgangsregeling kan schematisch als volgt worden weergegeven.

Verhoging Laag BTW-tarief 1 januari 2019 – Overgangsregeling
Factuur in

 

Dienst / levering in Betaling in Welk btw-tarief afdragen ?

 

Niet van belang 2018 Niet van belang 6%
2018 2019 2018 6%
2018(aan ondernemer / rechtspersoon) 2019 2019 6%
2018(aan consument) 2019 2019 9% (ook als er 6% op factuur stond)
2019 2019 2019 9%

Let op: Kunstmatige constructies zullen door de fiscus worden bestreden.

16
NOV
2018

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

Posted By :
Comments : Off

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan 2019, Overige Fiscale Maatregelen 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019, Bedrijfsleven 2019, Implementatie EU-richtlijn ATAD1, Modernisering Kleineondernemersregeling in de omzetbelasting, Implementatie artikel 1 Richtlijn Elektronische Handel in de omzetbelasting en de aanpassing van de kansspelbelasting voor sportweddenschappen. Via amendementen zijn enkele wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke wetsvoorstellen Belastingplan 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019 en Implementatie EU-richtlijn ATAD1.

Zo is een wijziging aangebracht in de Gemeentewet die gemeenten de mogelijkheid geeft om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen het tarief voor woningen te hanteren in de onroerendezaakbelasting in plaats van het tarief voor niet-woningen. Het tarief voor woningen is meestal lager dan het tarief voor niet-woningen.

In de afvalstoffenbelasting is een wijziging aangebracht in de vorm van een vrijstelling voor de afgifte van afzonderlijk aangeboden asbest en asbesthoudende producten afkomstig van asbestdaken. Tegelijk wordt het tarief van de afvalstoffenbelasting verhoogd met 73 cent van € 31,39 naar € 32,12 per 1.000 kilogram afvalstoffen.

Voor de controlled foreign company-maatregel ter beperking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is sprake van een gecontroleerd lichaam als dat lichaam is gevestigd in een laagbelastende staat. Van een laagbelastende staat is onder andere sprake bij een winstbelasting van minimaal 9%. Dat tarief is bij amendement gewijzigd; het wetsvoorstel ging uit van een tarief van 7%.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 35026 | 16-11-2018
15
NOV
2018

Beperk de belastingheffing in box 3

Posted By :
Comments : Off

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen woning, in box 2 vallen aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd.

U kunt de belastingheffing in box 3 beperken door uw belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen. Als u verwacht dat u belasting moet (bij)betalen, is het raadzaam om de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag of om een aangifte in te dienen en de aanslag voor de peildatum te betalen. Heeft u het verzoek uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag u het nog niet betaalde bedrag wel als schuld in box 3 aanmerken.

Maak gebruik van de vrijstellingen
Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Belegt u groen, dan bespaart u niet alleen belasting in box 3, maar profiteert u ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van maximaal €  57.845 (€ 115.690 voor fiscale partners).

Bron: Overig | publicatie | 15-11-2018
15
NOV
2018

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Posted By :
Comments : Off

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. U ontvangt een hogere rente dan op een spaarrekening haalbaar is en uw kinderen betalen wellicht minder rente dan zij aan de bank zouden moeten betalen. De rente voor een lening voor de eigen woning is aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Dat geldt ook voor leningen van andere geldverstrekkers dan banken, zoals een lening van de ouders. Een te hoge of te lage rente kan als een schenking voor de schenkbelasting worden aangemerkt.

De lening kan gecombineerd worden met een (jaarlijkse) schenking aan de kinderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363. De kinderen kunnen de schenking gebruiken om de rente of de aflossing te betalen.

Bron: Overig | publicatie | 15-11-2018
15
NOV
2018

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Posted By :
Comments : Off

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd in reactie op een motie van de Tweede Kamer waarin om die vrijstelling is gevraagd. De staatssecretaris tekent daarbij aan dat niet zeker is of een vrijstelling van assurantiebelasting EU-rechtelijk houdbaar is, omdat er al een tegemoetkoming voor de premie van de brede weersverzekering bestaat. De Europese Commissie zal worden verzocht om goedkeuring te verlenen aan de invoering van de vrijstelling in de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering. Het is de bedoeling dat een voorstel tot invoering van de vrijstelling wordt opgenomen in het Belastingplan 2020.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2018-0000188216 | 15-11-2018
15
NOV
2018

Btw-heffing kortingsbonnen

Posted By :
Comments : Off

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van vouchers. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Europese btw-richtlijn 2006. In verband hiermee wordt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (UBOB 1968) aangepast. In het UBOB 1968 is een regeling opgenomen voor de btw-behandeling van zegels en waardebonnen.

Het gaat om gevallen waarin de ondernemer bij de levering van goederen aan zijn afnemers gratis waardebonnen verstrekt, die bij hem of bij een andere ondernemer kunnen worden ingewisseld tegen goederen, al dan niet met bijbetaling. Waardebonnen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen of diensten zonder bijbetaling vallen onder de per 1 januari 2019 geldende wettelijke regeling voor vouchers. Waardebonnen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen of diensten met bijbetaling zijn kortingsbonnen. Voor kortingsbonnen wordt een regeling opgenomen in het UBOB 1968. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor waardebonnen die niet gratis worden verstrekt. Er zijn waardebonnen die naar keuze kunnen worden gebruikt als voucher voor bepaalde goederen of diensten of als kortingsbon voor andere goederen of diensten. Deze waardebonnen vallen onder de toepassing van het UBOB 1968 voor zover zij worden gebruikt als kortingsbon. De regels voor kortingsbonnen in het UBOB 1968 sluiten aan op de in de Wet OB 1968 opgenomen heffingsregels voor vouchers.

De nieuwe regeling voor kortingsbonnen is als volgt. De ondernemer, die bij de levering van goederen of diensten kortingsbonnen verstrekt, wordt btw verschuldigd over de vergoeding, ook als een deel van de vergoeding betrekking heeft op de kortingsbonnen. De verstrekking van de kortingsbonnen heeft pas gevolg voor de btw-heffing bij de inwisseling ervan. Over de bijbetaling bij de inwisseling van de kortingsbonnen moet btw worden berekend vermeerderd met het bedrag dat voor de bonnen is betaald.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | Staatsblad 2018 383 | 15-11-2018